МОНГОЛЫН ХҮҮХДИЙН УРЛАН БҮТЭЭХ ТӨВИЙН 24 ЦАГИЙН ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЖИЖҮҮРИЙН ХУВААРЬ

МОНГОЛЫН ХҮҮХДИЙН УРЛАН БҮТЭЭХ ТӨВИЙН 24 ЦАГИЙН ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЖИЖҮҮРИЙН ХУВААРийг толилуулж байна.