Коронавирусээс хамтдаа сэргийлье!

Халдварын тохиолдол бүртгэгдсэн улсаас ирсэн гадаад, дотоодын иргэн, албан тушаалтантай ажлын болон албан бус уулзалт зохион байгуулахгүй байх, ажил үүргээ гүйцэтгэх хугацаанд өдөр тутам уулзсан албан тушаалтан, иргэдийн бүртгэл хөтөлж баримтжуулах, иргэдэд бүртгэл хөтөлж хувийн мэдээлэлтэй байхыг уриалж байна.

http://nobg.nema.gov.mn/?p=88782