Нийслэлийн Архивын газарт 58 хадгаламжийн нэгж хүлээлгэн өгч актаар баталгаажууллаа

Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төв нь нөхөн бүрдүүлэлтээр 2010-2013 оны байнга хадгалах баримтын дансыг Нийслэлийн Архивын газарт хүлээлгэн өгч актаар баталгаажуулж авлаа. Нийт 58 хадгаламжийн нэгж хүлээлгэн өглөө.