Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдал

2020 оны Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төвд шинээр ажилд томилогдсон албан хаагчдын мэдээлэл
2020 оны Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төвд гэрээ цуцалсан албан хаагчдын мэдээлэл
2020 оны эхний хагас жилд Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төвд шинээр ажилд томилогдсон албан хаагчдын мэдээлэл
2020 оны эхний хагас жилд Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төвд гэрээ цуцалсан албан хаагчдын мэдээлэл
2019 онд Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төвд шинээр ажилд томилогдсон албан хаагчдын мэдээлэл
2019 онд Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төвд гэрээ цуцалсан албан хаагчдын мэдээлэл
2018 онд Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төвд шинээр ажилд томилогдсон болон гэрээ цуцалсан албан хаагчдын мэдээлэл
2017 онд Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төвд шинээр ажилд томилогдсон албан хаагчдын мэдээлэл
2017 онд Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төвд гэрээ цуцалсан албан хаагчдын мэдээлэл