ИРГЭД, ЗОЧИД ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙГ ХҮЛЭЭН АВСАН БҮРТГЭЛ, МЭДЭЭ

Иргэд, зочид төлөөлөгчид, ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагч хүүхдүүд, эцэг эхчүүдийг хүлээн авч байгууллагын үйл ажиллагаа танилцуулан мэдээлэл өгөн ажиллаа.