2020 оны үйл ажиллагааны тайлан

2020 оны үйл ажиллагааны тайланг танилцуулж байна.