Маскаа тогтмол зүүж, хувийн ариун цэврээ сайжруулъя.

Маскаа тогтмол зүүж, хувийн ариун цэврээ сайжруулъя.