Байгууллагын зардлаар Гадаад улс болон Дотоодын сургалтад хамрагдсан ажилчдын сургалтын мэдээлэл

2020 онд мэргэшсэн мэргэжилтнүүдийн мэргэжилтнүүд болон Дотоод сургалтанд хамрагдагсдын ажлын талаархи мэдээлэл. ЭНД дарна уу. 

2019 онд мэргэшсэн мэргэжилтнүүдийн мэргэжилтнүүд болон Дотоод сургалтанд хамрагдагсдын ажлын талаархи мэдээлэл. ЭНД дарна уу.