Монголын Хүүхдийн Урлан Бүтээх Төвийн хүний нөөцийн 2017-2020 он хүртэлх стратеги төлөвлөгөө

Монголын Хүүхдийн Урлан Бүтээх Төвийн хүний нөөцийг чадавжуулах, хүний нөөцийн менежментийг боловсронгуй болгох.