Хүний нөөцийг чадавхжууулах стратеги төлөвлөгөө

Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2019 оны төлөвлөгөө

Хүний нөөцийг чадавхжууулах стратеги төлөвлөгөө 2017