• Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2023 оны төлөвлөгөө. ЭНД дарна уу

  • Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2022 оны төлөвлөгөө. ЭНД дарна уу

  • Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2021 оны төлөвлөгөө. ЭНД дарна уу

  • Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2020 оны төлөвлөгөө. ЭНД дарна уу

  • Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2019 оны төлөвлөгөө. ЭНД дарна уу

  • Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2017 оны төлөвлөгөө. ЭНД дарна уу