Холбогдох хууль тогтоомж

Хуулийн нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй эсэх Төрийн мэдээлэл эмхтгэл
1 Монгол Улсын Үндсэн хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/367?lawid=367

1992-01-13 1992-02-12 + 1992 он, №3
2 Боловсролын тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/9020?lawid=9020

2002-05-03 2002-06-03 + 2002 он, №19
3 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/374?lawid=374

2011-06-16 2011-06-16 + 2011 он, №26
4 Төрийн албаны тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/13025?lawid=13025

2017-12-07 2019-01-01 + 2018 он, №01
5 Төсвийн тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/12254?lawid=12254

2011-12-23 0000-00-00 + 2012 он, №03
6 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/492?lawid=492

1996-05-27 1996-10-01 + 1996 он, №11
7 Хүүхэд хамгааллын тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/11710?lawid=11710

2016-02-05 2016-09-01 + 2016 он, №9
8 Хүүхдийн эрхийн тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/11709?lawid=11709

2016-02-05 2016-09-01 + 2016 он, №9
9 Хөдөлмөрийн тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/565?lawid=565

1999-05-14 1999-07-01 + 1999 он, №25
10 Шилэн дансны тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/10497?lawid=10497

2014-07-01 2015-01-01 + 2014 он, №26
11 Татварын тухай хууль/Шинэчилсэн найруулга/

https://www.legalinfo.mn/law/details/14403?lawid=14403

2019-03-22 2020-01-01 + 2019 он, №22
12 Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай

https://www.legalinfo.mn/law/details/294?lawid=294

1995-04-17 1995-04-17 +
1995 он, №7
13 Гамшгаас хамгаалах тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/12458?lawid=12458

2017-02-02 2017-02-27 +
2017 он, №7