2020 онд төвийн албан хаагчид гадаад болон дотоодын томилолтоор ажиллаагүй байна.