• 2020 онд мэргэшсэн мэргэжилтнүүдийн мэргэжилтнүүд болон Дотоод сургалтанд хамрагдагсдын ажлын талаархи мэдээлэл. ЭНД дарна уу. 

  • 2019 онд мэргэшсэн мэргэжилтнүүдийн мэргэжилтнүүд болон Дотоод сургалтанд хамрагдагсдын ажлын талаархи мэдээлэл. ЭНД дарна уу.