ТОГТООЛ, ЗАХИРАМЖ, ТУШААЛ, ЗААВАР, ДҮРЭМ

Эрх зүйн актын төрөл

Батлагдсан он

Дугаар Нэр
1 УИХ-ын тогтоол 2016 51 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлахтухай

https://www.legalinfo.mn/law/details/12293?lawid=12293

2 Ерөнхийлөгчийн зарлиг 2018 38 Авлигаас татгалзах, илчлэх, авилгын гэрч, мэдээлэгчийг хамгаалах жил зарлах тухай

https://www.legalinfo.mn/law/details/13663?lawid=13663

3 Засгийн газрын тогтоол 1998 92 Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах

орлогын дээд хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

http://legalinfo.mn/law/details/3311?lawid=3311

4 Засгийн газрын тогтоол 2001 134 Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх журам

http://legalinfo.mn/law/details/2496?lawid=2496

5 Засгийн газрын тогтоол 2013 68 Босго үнэ шинэчлэн батлах тухай

http://legalinfo.mn/law/details/9084?lawid=9084

6 Засгийн газрын тогтоол 2013 169 Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах журам батлах тухай

https://www.legalinfo.mn/law/details/9344?lawid=9344

7 Засгийн газрын тогтоол 2015 24 Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам

http://legalinfo.mn/law/details/10958?lawid=10958

8 Засгийн газрын тогтоол 2017 57 Байгууллага хоорондын гэрээ байгуулах журмыг шинэчлэн батлах тухай

https://www.legalinfo.mn/law/details/12528?lawid=12528

9 Засгийн газрын тогтоол 2017 89 Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд

хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам

http://www.legalinfo.mn/law/details/12578?lawid=12578

10 Засгийн газрын тогтоол 2017 270 Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөр

http://www.legalinfo.mn/law/details/12903?lawid=12903

11 Засгийн газрын тогтоол 2018 32 2018 оныг “Хариуцлагын жил” болгон зарлах тухай

https://www.legalinfo.mn/law/details/13165?lawid=13165

12 Засгийн газрын тогтоол 2018 138 Төрийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай

https://www.legalinfo.mn/law/details/13368?lawid=13368

13 Засгийн газрын тогтоол 2018 258 Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай

https://www.legalinfo.mn/law/details/13621?lawid=13621

14 Засгийн газрын тогтоол 2018 264 Төрийн зарим албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай

https://www.legalinfo.mn/law/details/13631?lawid=13631

15 Архивын Ерөнхий Газрын даргын тушаал 2009 68 Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар

http://www.legalinfo.mn/law/details/10719?lawid=10719

16 Үндэсний Архивын газрын даргын тушаал 2007 59 Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар батлах тухай

http://www.legalinfo.mn/law/details/12573

17 Үндэсний Архивын газрын даргын тушаал 2007 160 Байгууллагын үйл ажиллагаанд үүссэн удирдлагын нийтлэг баримт бичгийн хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт батлах тухайhttp://www.legalinfo.mn/law/details/1386?lawid=1386
18 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол 2014 103 Хүүхдийн Урлан Бүтээх төвийн дүрэм батлах тухай /файлаар/
19 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол 2018 70 Улаанбаатар хотын авто замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай

http://www.citycouncil.mn/index.php?view=article&type=item&val=3237

20 Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2013 А/1086 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл,гомдлыг шийдвэрлэх журамhttp://ulaanbaatar.mn/Home/Docdetail?dataID=6476
21 Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2015 А/69 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийх уулзалтад ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай журамhttp://ulaanbaatar.mn/Home/Docdetail?dataID=11449
22 Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2017 А/34 Хүүхдийн урлан бүтээх төвийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай

http://www.ulaanbaatar.mn/Home/newsdetail?dataID=20688

23 Засгийн газрын тогтоол 2019 37 Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам

https://www.legalinfo.mn/law/details/14107

24 Засгийн газрын тогтоол 2019 23 Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил

https://www.legalinfo.mn/law/details/14043

25 Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2019 А/243  Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль зохион байгуулах тухай

http://www.ulaanbaatar.mn/Home/Docdetail?dataID=38154

26 Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2019 А/285 Хог хаягдал, орчны бохирдлыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай

http://www.ulaanbaatar.mn/Home/Docdetail?dataID=38510

27 Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2019 А/558 Нийслэлийн Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

http://www.ulaanbaatar.mn/Home/Docdetail?dataID=40484

28 Засгийн газрын тогтоол 2019 472 Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

https://www.legalinfo.mn/law/details/14892?lawid=14892

29 Засгийн газрын тогтоол 2020 30 Шинэ коронавирусын халдварын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

https://www.legalinfo.mn/law/details/15030?lawid=15030

30 Нийслэлийн засаг даргын захирамж 2020 А/ 168 Уриалга гаргах, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай

http://www.ulaanbaatar.mn/Home/Docdetail?dataID=47077

31 Нийслэлийн засаг даргын захрамж 2020 А/ 108 Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

https://www.ulaanbaatar.mn/Home/Docdetail?dataID=47003