2020 он Иргэд, зочид төлөөлөгчид, ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагч хүүхдүүд, эцэг эхчүүдийг хүлээн авч байгууллагын үйл ажиллагаа танилцуулан мэдээлэл өгөн ажиллаа.